Energetické služby – Voda

Distribúcia pitnej a technologickej vody, čistiareň odpadových vôd

Zásobovanie areálu pitnou vodou je riešené z mestského rozvodu pitnej vody.

Zásobovanie areálu technologickou vodou je z rieky Dunaj po mechanickej úprave dunajskej vody.

Čistenie všetkých odpadových vôd pred ich vypustením z areálu je zabezpečené vlastnou čistiarňou odpadových vôd.