Základné pravidlá pri spracúvaní osobných údajov

Základné pravidlá pri spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Priemyselný park Štúrovo, a.s. (ďalej len ako Spoločnosť) spracúva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len ako Nariadenie) a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej len ako Zákon).

Tieto pravidlá o spracúvaní osobných údajov poskytujú základné informácie o právach dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť získané osobné údaje spracúva v zmysle vnútorných bezpečnostných predpisov vypracovaných na základe Nariadenia a Zákona. Prístup k osobným údajom majú výlučne osoby poverené Spoločnosťou na spracúvanie osobných údajov a sprostredkovateľ v rozsahu a za podmienok uzatvorenej sprostredkovateľskej zmluvy, zabezpečujúcej primeranú ochranu osobných údajov. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi a Registratúrnym plánom Spoločnosti nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania.   

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si od Spoločnosti potvrdenie o tom, či jej osobné údaje sú Spoločnosťou spracúvané. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o kategórii, účelu a lehote spracúvania osobných údajov a v prípade, ak údaje neboli poskytnuté priamo dotknutou osobou i o zdroji osobných údajov.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov spracúvaných Spoločnosťou v záujme ich presnosti, aktuálnosti a úplnosti.

Právo na vymazanie a alebo obmedzenie a právo namietania

Dotknutá osoba má právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej  osobných údajov v Spoločnosti, ako aj právo námietky  k spracúvaniu jej osobných údajov Spoločnosťou. Spoločnosť takejto žiadosti vyhovie len v rozsahu, v ktorom bol naplnený pôvodný účel spracúvania.

Právo súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Dotknutá osoba má právo na informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Spoločnosť na požiadanie poskytne informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania.

Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť v prípade pocitu nesprávneho alebo nezákonného  spracúvania jej osobných údajov na sekretariát spoločnosti, ako aj  na Úrad na ochranu osobných údajov SR.   P

lnenie informačnej povinnosti k dotknutým osobám

Zásady transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola  informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby Spoločnosť dotknutej osobe poskytuje v čase získavania jej osobných údajov, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote v súlade s Nariadením a Zákonom.

Spracovateľské operácie:

  1. Účtovná a daňová evidencia
  2. Personálna evidencia
  3. Kamerový systém
  4. Kontrola a evidencia vstupov/výstupov z areálu
  5. Spracúvanie kontaktných údajov obchodných partnerov
  6. Evidencia akcionárov
  7. BOZP a PO
  8. Zabezpečenie IT prostredia
  9. Poštový styk
  10. Prístupový systém

                                     

1. Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10458/N, email: sekretariát@ppsturovo.sk, tel.: 036/7561355

Účel spracúvania: riadne vedenie účtovnej a daňovej evidencie, vrátanie poskytovania údajov externému audítorovi.

Právny základ spracúvania: plnenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa v zmysle Zákona o účtovníctve a Zákona o dani z príjmu Príjemcovia/kategória príjemcov: štátne orgány a inštitúcie, externý audítor

Doba uchovávania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok neplnenie zákonných povinností zo strany zamestnávateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neprenášajú sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: uvedené v časti Základné pravidlá spracúvania osobných údajov  

                           

2. Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10458/N, email: sekretariát@ppsturovo.sk, tel.: 036/7561355

Účel spracúvania: riadne vedenie personálnej evidencie

Právny základ spracúvania: plnenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa v zmysle Zákona o zamestnanosti, Zákonníka práce, Zákona o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

Príjemcovia/kategória príjemcov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, dôchodkové a zdravotné poisťovne

Doba uchovávania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok neplnenie zákonných povinností zo strany zamestnávateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neprenášajú sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: uvedené v časti Základné pravidlá spracúvania osobných údajov    

                         

3. Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10458/N, email: sekretariát@ppsturovo.sk, tel.: 036/7561355

Účel spracúvania: monitorovanie priemyselného areálu a priľahlých priestorov za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, kontrola vstupov a výstupov z areálu a zaistenie bezpečnosti a  ochrany zamestnancov a návštevníkov areálu

Právny základ spracúvania: oprávnená záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6. ods1 písm. f Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa:  Ochrana majetku prevádzkovateľa, jeho zamestnancov a obchodných partnerov a návštev, zamedzenie pohybu neautorizovaných osôb v areáli prevádzkovateľa, kontrola vstupov a výstupov z areálu

Príjemcovia/kategória príjemcov: bezpečnostný technik, štátne orgány (polícia, súdy, prokuratúra, advokáti) v prípade zistenia trestného činu alebo priestupku

Doba uchovávania: 30 dní

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neprenášajú sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: uvedené v časti Základné pravidlá spracúvania osobných údajov

                           

4. Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10458/N, email: sekretariát@ppsturovo.sk, tel.: 036/7561355

Účel spracúvania: kontrola a evidencia vstupov a výstupov z areálu prevádzkovateľa

Právny základ spracúvania: oprávnená záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6. ods1 písm. f Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa:  ochrana majetku prevádzkovateľa, jeho zamestnancov a obchodných partnerov a návštev, zamedzenie pohybu neautorizovaných osôb v areáli prevádzkovateľa, kontrola vstupov a výstupov z areálu

Príjemcovia/kategória príjemcov: bezpečnostný technik, štátne orgány (polícia, súdy, prokuratúra, advokáti) v prípade zistenia trestného činu alebo priestupku

Doba uchovávania: 3 roky

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neprenášajú sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: uvedené v časti Základné pravidlá spracúvania osobných údajov  

                           

5. Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10458/N, email: sekretariát@ppsturovo.sk, tel.: 036/7561355

Účel spracúvania: spracúvanie kontaktných údajov obchodných partnerov

Právny základ spracúvania: oprávnená záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6. ods1 písm. f Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa:  zabezpečenie riadneho výkonu podnikateľských činností prevádzkovateľa

Príjemcovia/kategória príjemcov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, štátne orgány a advokáti v prípade súdnych sporov

Doba uchovávania: 10 rokov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neprenášajú sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: uvedené v časti Základné pravidlá spracúvania osobných údajov

                               

6. Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10458/N, email: sekretariát@ppsturovo.sk, tel.: 036/7561355

Účel spracúvania: evidencia akcionárov

Právny základ spracúvania: oprávnená záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6. ods1 písm. f Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa:  zabezpečenie riadneho výkonu podnikateľských činností prevádzkovateľa – styk s akcionármi Spoločnosti

Príjemcovia/kategória príjemcov: zmluvná advokátska kancelária

Doba uchovávania: 10 rokov po ukončení vlastníctva akcií Spoločnosti

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neprenášajú sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: uvedené v časti Základné pravidlá spracúvania osobných údajov  

                             

7. Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10458/N, email: sekretariát@ppsturovo.sk, tel.: 036/7561355

Účel spracúvania: plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti bezpečnosti práce o ochrane pred požiarmi

Právny základ spracúvania: oprávnená záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6. ods1 písm. c Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona o BOZP a ochrane pred požiarmi

Príjemcovia/kategória príjemcov: bezpečnostný technik, požiarny technik, pracovná zdravotná služba, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Inšpektorát práce, vzdelávacie agentúry

Doba uchovávania: 10 rokov, u zamestnancov zápisník BOZP 20 rokov od ukončenia zamestnania

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neprenášajú sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: uvedené v časti Základné pravidlá spracúvania osobných údajov  

                           

8. Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10458/N, email: sekretariát@ppsturovo.sk, tel.: 036/7561355

Účel spracúvania: zabezpečenie riadneho chodu IT siete pre riadny výkon podnikateľských činností prevádzkovateľa

Právny základ spracúvania: oprávnená záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6. ods1 písm. f Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona o BOZP a ochrane pred požiarmi

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti IT prostredia, ochrana informácií a údajov

Príjemcovia/kategória príjemcov: zmluvný servisný technik, dodávatelia software

Doba uchovávania: 3 roky

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neprenášajú sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: uvedené v časti Základné pravidlá spracúvania osobných údajov      

                       

9. Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10458/N, email: sekretariát@ppsturovo.sk, tel.: 036/7561355

Účel spracúvania: spracúvanie dokumentov pri poštovom styku

Právny základ spracúvania: oprávnená záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6. ods1 písm. c Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona o archívoch a registratúrach

Príjemcovia/kategória príjemcov: Slovenská pošta, kuriérske služby

Doba uchovávania:  3-10 rokov podľa Registratúrneho plánu a charakteru konkrétneho záznamu

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neprenášajú sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: uvedené v časti Základné pravidlá spracúvania osobných údajov  

 

10. Prístupový systém

Prevádzkovateľ: Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10458/N, email: sekretariát@ppsturovo.sk, tel.: 036/7561355

Účel spracúvania: umožnenie prístupu do priestorov s citlivými údajmi pre vybraných zamestnancov

Právny základ spracúvania: oprávnená záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6. ods1 písm. c Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Príjemcovia/kategória príjemcov: dodávateľ software

Doba uchovávania:  po dobu výkonu funkcie vybraného zamestnanca (práca s citlivými údajmi)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neprenášajú sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: uvedené v časti Základné pravidlá spracúvania osobných údajov