Informácie pre akcionárov

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s. zo dňa 13. 7 2018.:

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Zsolt Családi
Zapisovateľ: Ing. Miroslav Vyšný
Overovatelia zápisnice: Ing. Blažena Sebenská a Vojtech Forró
Osoba poverená sčítaním hlasov: Katarína Molnárová

Dokumenty na stianutie: