Informácie pre akcionárov

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s.

Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s. zo dňa 13. 12. 2019.:

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Blažena Sebenská

Zapisovateľ: Ing. Miroslav Vyšný
Overovatelia zápisnice: Alexander Répas a Vojtech Forró
Osoba poverená sčítaním hlasov: Katarína Molnárová

Dokumenty na stianutie: